Stadgar för Källa hembygdsförening

 

Förslag till nya

STADGAR FÖR KÄLLA HEMBYGDSFÖRENING

Antagna vid föreningsmöte den 24 oktober 2010 och årsmöte den 27 mars 2011

 

Innehållsförteckning

 § 1       Namn, verksamhetsområde och karaktär

§ 2       Hembygdsföreningens ändamål

§ 3       Hembygdsföreningens verksamhet

§ 4       Hembygdsföreningens organisation

§ 5       Medlemsmöten

§ 6       Medlemskap

§ 7       Avgifter

§ 8       Lokalt samarbete

§ 9       Ordinarie Årsmöte

§ 10     Extra Årsmöte

§ 11     Hembygdsföreningens styrelse

§ 12     Räkenskaper och revision

§ 13     Stadgeändring

§ 14     Upplösning av Hembygdsförening

§ 15     Förvärv och försäljning av fast och lös egendom

 § 1

Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Källa Hembygdsförening. Föreningen ingår i Åkerbo Hembygdskrets och är medlem i Ölands Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

 Medlem i föreningen är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges hembygdsförbund.

Medlem i föreningen har rätt att deltaga i Sveriges Hembygds årliga riksstämma.

 Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Källa socken, Öland

 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2, Hembygdsföreningens ändamål.

 § 2

Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.

 Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

 Hembygdsföreningen arbetar i detta syfte för:

  • Att kunskap om och känsla för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  • Att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.
  • Att i övrigt verka till gagn för hembygdens utveckling.
  • Att genom sammankomster samla unga och gamla till gemenskap i hembygdens hägn.

  § 3

Hembygdsföreningens verksamhet

Föreningens mål och delmål nås genom musei-, program-, kurs- och bevarandeverksamhet i vilken unga och gamla samlas i trivsamma och intresseväckande former. Traditionella allmänna och lokala högtider och minnesdagar uppmärksammas. Moderna metoder för information om och genomförande av föreningsarbetet som tilltalat de yngre eftersträvas.

 

Fullständiga stadgar kan beställas från sekreteraren, se styrelsen.

 

Källa: Carina Clevesjö

Uppdaterad: 20110406 

Källa hembygdsförening och Källa bygdegårdsförening

2010 copyright Källa Hembygd- och bygdegårdsförening   En hemsida från Internetavdelningen |  Cookies